Zahvatanja i iskorišćavanja mineralnih i termomineralnih voda

Svedoci smo da je čovek od davnina bio svestan vrednosti mineralnih voda, te je kroz istoriju pokušavao da ih što bolje istraži, prouči i iskoristi. Najznačajnije je bilo korišćenje u lekovite svrhe, odakle se razvila naučna disciplina, balneologija. Veliki značaj su imale i u smislu iskorišćavanja njihove toplote za zagrevanje objekata, odakle se razvila hidrogeotermologija. Neke mineralne vode su značajne i sa aspekta iskorišćenja pojedinih elemenata koji se nalaze u njenom sastavu. A u poslednje vreme, najčešće je iskorišćenje podzemnih voda za potrebe rekreacije i wellness centara.

Ono što je nesumljivo je činjenica da učenje o mineralnim vodama poslednjih pedeset godina doživljava ekspanziju, te da su ulaganja u ova istraživanja izdašna, ali i veoma isplativa. Na istraživačkom planu, problematika mineralnih voda se obrađuje u različitim naučnim disciplinama, od fundamentalnih do primenjenih. Područje Balkana je poznato po velikom broju poznatih pojava i ležišta ovih voda, kao i tradiciji iskorišćavanja, te raspoloživim visokokvalitetnim kadrovima koji se istraživanjima bave.

Mogućnosti iskorišćavanja mineralnih voda su višestruke:

  • Kao lekovite vode se mogu koristiti kao hladne, za piće, ili tople u terapeutske svrhe.
  • Kao termalne vode se mogu koristiti u rekreacione svrhe.
  • Kao industrijske vode se mogu koristiti za dobijanje gasova, mineralnih soli, metara.
  • Kao hidrogeotermalni resurs se mogu koristiti za dobijanje toplotne energije.

Svedoci smo da se u poslednje vreme teži višenamenskom korišćenju mineralnih, odn. termalnih i termomineralnih voda, što svakako predstavlja viši stepen njihove ekonomske valorizacije. Moguće je kaskadno korišćenje ovog resursa, kako bi se što je moguće optimalnije, a bez negativnih uticaja na životnu sredinu, vršila eksploatacija.

Referentni projekti i elaborati iz oblasti zahvatanja i iskorišćavanja mineralnih i termomineralnih voda

  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda u lokalnosti Ovčar Banja za potrebe preduzeća „Yugohol“ d.o.o (opština Čačak)
  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe snabdevanja vodom objekata preduzeća „Selen“ d.o.o. u Banji Gornja Trepča
  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na području naselja Metković (opština Bogatić)
  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na području Soko Banje (opština Soko Banja) – Izrada istražno-eksploatacionog bunara IEBGG-1/2012

Kompanije za koje su projekti i elaborati izrađeni