Projektovanje bunara

Bušeni ili kopani bunari su hidrogeološki objekti koji se izvode radi kaptiranja vodonosnih horizonata u okviru različitih stenskih masa, sa ciljem definisanja hidrogeoloških parametara sredine, kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika izdani i eksploatacije podzemnih voda.

Pojam bunar se može okvalifikovati kao tradicionalni naziv za objekat vodosnabdevanja koji se kroz istoriju izvodio uz pomoć najpristupačnijih sredstava do današnjih modernih mašina. Bunari su posebni i specifični objekti koje ne može bilo ko da izvodi usoešno kao hidrogeolozi, odnosno stručnjaci iz oblasti hidrogeologije.

Izrada bunara obuhvata niz aktivnosti, počev od projektovanja pripremnih radova, tehnologije izrade, izbora i ugradnje bunarske konstrukcije, razrade, testiranja bunara, obrade podataka i izrade završnog izveštaja. Ovaj obiman posao zahteva i izuzetnu stručnu osposobljenost specijalizovanih kadrova za ovu vrstu delatnosti.

Savremeni pristupi projektovanju i izradi bunara, koji su bazirani na rezultatima dugogodišnjih fundamentalnih istraživanja i empirije treba da omoguće optimalne uslove eksploatacije, dugotrajnost izrađenih bunara, predvide mogućnost za njihovu povremenu, racionalnu, regeneraciju.

U procesu koji za cilj ima eksploataciju potrebnih količina voda zadovoljavajućeg kvaliteta uz pomoć bunara, početni korak predstavlja pravilno dimenzionisanje i usaglašavanje potreba i želja korisnika sa hidrogeološkim uslovima vodonosne sredine. Naša kompanija raspolaže visokostručnim inženjerskim kadrom koji ima veliko iskustvo u projektovanju, izgradnji i nadzoru na bunarima različitih dubina i konstrukcija, izrađenih za potrebe vodosnabdevanja, iskorišćenja geotermalne energije, flaširanja, klimatizacije.

Referentni projekti i elaborati iz oblasti projektovanja bunara

  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja i izgradnja bunara na području naselja Donji Petrovci
  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe proširenja izvorišta „Jaroš“ u Somboru
  • Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe snabdevanja vodom objekata preduzeća MPC u Beogradu
  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe snabdevanja vodom objekata Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu
  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na području naselja Riđica – opština Sombor za potrebe izrade istražno-eksploatacionog bunara IEB-9/2011
  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na području Soko Banje (opština Soko Banja) – Izrada istražno-eksploatacionog bunara IEBGG-1/2012

Kompanije za koje su projekti i elaborati izrađeni