Istraživanja za potrebe punionica vode

Pojam flaširane vode podrazumeva vodu predviđenu za ljudsku upotrebu – pakovanu i zapečaćenu u flašama ili drugoj ambalaži. Flaširana voda koja izlazi na tržište predstavlja unikatan proizvod zaštićenog imena i hidrogeološkog porekla, jedinstvenog kvaliteta.

Flaširane vode se dele na prirodne mineralne vode i stone, tretirane mineralne vode, kao i prema sadržaju CO2, na gazirane i negazirane. Industrija flaširanih voda je neprestano u porastu i u mnogim zemljama predstavlja vodeću industrijsku delatnost.

Prirodne mineralne vode odlikuje specifičan, stabilan hemijski sastav, mikrobiološka ispravnost, što se ističe na etiketi. Obične, tj. stone flaširane vode, mogu se za piće koristiti u neograničenim količinama, dok bi mineralne vode trebalo koristiti u određene svrhe, poznavajući njihov sastav.

  • Prirodna mineralna voda je podzemna voda namenjena za ljudsku upotrebu koja se u svom prirodnom stanju može flaširati samo ako je hemijski i mikrobiološki ispravna za piće i ako joj je kvalitet stabilan i formiran u prirodnim uslovima.
  • Prirodna izvorska voda je podzemna voda namenjena za ljudsku upotrebu u svom prirodnom stanju, koja se flašira na samom izvoru ili u njegovoj neposrednoj blizini i koja zadovoljava zahteve kvaliteta i eksploatacije propisane Pravilnikom.
  • Prirodna stona mineralna voda je voda koja svojim hemijskim sastavom, fizičkim ili hranljivo-fiziološkim osobinama ima naučno potvrđeno delovanje korisno ljudskom zdravlju.
  • Stona voda je flaširana podzemna voda za piće koja se obrađuje u cilju poboljšanja kvaliteta, s tim što kvalitet posle obrade mora biti u skladu sa propisima o vodi za piće.
(preuzeto iz Udžbenika „Mineralne vode“, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 2012)

Kvalitet flaširane vode mora biti usklađen sa Pravilnikom o kvalitetu i higijenskim i zdravstvenim propisima koji važe za hranu. Sve flaširane vode se prate svakodnevno, u sopstvenim laboratorijama dok se povremeno kontrolišu od strane akreditovanih laboratorija. Prirodne mineralne i izvorske vode se prate od samog izvora sa koga su kaptirane. Izvorima mineralnih voda ili bunarima kojima se ona zahvata treba upravljati sa velikim osećanjem odgovornosti o održivosti ovog resursa.

Istraživanja za potrebe otvaranja punionice voda su veoma složena i zahtevaju multidisciplinarni pristup kako bi se obezbedilo da flaširana voda koja stiže do korisnika bude izuzetnog kvaliteta.

Osnov predstavljaju istraživanja koja za cilj imaju obezbeđenje resursa podzemne vode, kako po pitanju količina tako i po pitanju kvaliteta. Naredna faza obuhvata radove na kaptiranju izvora ili bušenju bunara po svim standardima kvaliteta. Nakon toga se pristupa radovima na izgradnji proizvodne hale i određivanju karakteristika proizvodne linije punionice vode. Poslednja faza predstavlja sam proces punjenja, pakovanja i distribucije flaširane vode na tržište i do krajnjeg korisnika.

Tim projektanata i inženjera naše kompanije, u saradnji sa spoljnim saradnicima ima višegodišnja pozitivna iskustva iz predmetne problematike i u stanju je da Investitora provede kroz dug i komplikovan proces otvaranja punionice vode, kako bi kvalitetnu vodu sa planinskih visova doveli do krajnjeg potrošača.

Kompanije za koje smo izveli istraživanja iz ove oblasti: