Vladimir Mitrović dipl. inž.

Vladimir Mitrovic

Lični Podaci

Ime i prezime, titula

Vladimir Mitrović, diplomirani inženjer geologije za hidrogeologiju

Stalno zaposlen

Hidrogeoeko inženjering doo, Beograd

Licence i stručni ispiti

392 – Odgovorni projektant hidrogeoloških podloga i objekata

Licenca broj 392 L825 12 Inženjerska komora Srbije,

492 – Odgovorni izvođač radova na izradi hidrogeoloških podloga

Licenca broj 492 A213 06 Inženjerska komora Srbije, maj 2006-

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, diplomiranog inženjera geologije za hidrogeologiju

Broj 932/G, Ministarstvo za rudarstvo i energetiku, Vlade Republike Srbije juni 2003-

Obrazovanje

2001-

Poslediplomske studije na Rudarsko – geološkom fakultetu u Beogradu, odsek Geologija, smijer Geotermalna energija

1995-2001

Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu, odsjek Geologija, smer Hidrogeologija, opšti uspeh 8,36 (osam 36/100)

1990-1994

Gimnazija u Doboju, Republika Srpska (matematičko-fizičko-računarski smer)

Zvanja

Diploma VII stepena stručne spreme – diplomirani inženjer geologije za hidrogeologiju Diploma IV stepana stručne spreme – matematičko-fizički tehničar

Radno iskustvo

2012-

Hidrogeoeko inženjering doo, Beograd

2010-2012

Zaposlen kao viši stručni saradnik na Rudarskom Institutu Prijedor iz Prijedora

2005-2009

Zaposlen kao samostalni projektant u "HIDROZAVOD DTD" iz Novog Sada

2004-2005

Zaposlen kao viši stručni saradnik na Rudarskom Institutu Prijedor iz Prijedora

2002-2004

Stručni saradnik prof. dr. Mihaila Milivojevića na Rudarskogeološkom fakultetu u Beogradu

Samostalna izrada i realizaciji Projekta, Elaborata, Programa i drugih stručnih dokumenata

 • 1. Razvoj geoinformacionog sistema za potrebe AD “Jugopetrol Kotor”, “Tehnoing” – Beograd i Fond stručnih dokumenata Instituta za hidrogeologiju RGF-a, Beograd; (2001 - )
 • 2. Projekat osnovnih hidrogeoloških istraživanja u cilju iznalaženja izdanskih voda u neogenim sedimentima za potrebe vodosnabevanja MZ Smoljinac (SO Malo Crniće), Fond stručnih dokumenata Instituta za Hidrogeologiju RGF-a, Beograd; (2001)
 • 3. Elaborat o rezervama podzemnih voda bunara IB-1/HG koje se eksploatišu i koriste za potrebe grada Slobomira (stanje na dan 31.12.2002), Fond stručnih dokumenata Instituta za hidrogeologiju RGF-a, Beograd; (2002)
 • 4. Procena kvaliteta životne sredine šire okoline fabrike cementa u Popovcu, Fond stručnih dokumenata Instituta za hidrogeologiju RGF-a, Beograd; (2002)
 • 5. Elabotat o rezervama bunara BPP-1 i BPP-2 u Paliću, Fond stručnih dokumenata Instituta za hidrogeologiju RGF-a, Beograd; (2003)
 • 6. Projekat celovite sanitarne zaštite Pančevačkog izvorišta, Fond stručnih dokumenata Instituta za hidrogeologiju RGF-a, Beograd; (2003)
 • 7. Projekat detaljnih hidrogeoloških i geoekoloških istraživanja u cilju rešenja problema punjenja Vršačkog jezera kvalitetnom podzemnom vodom i dugoročne održivosti njenog kvaliteta, Fond stručnih dokumenata Instituta za hidrogeologiju RGF-a, Beograd; (2003)
 • 8. Projekat hidrogeotermalnih istraživanja u Sisevcu u cilju iznalaženja i eksploatacije geotermalnih voda koje bi se koristile za banjsko-turističke, energetske i druge svrhe, Fond stručnih dokumenata Instituta za hidrogeologiju RGF-a, Beograd; (2003)
 • 9. Projekat osnovnih geotermalnih istraživanja Mačve u cilju ocene uslova i mogućnosti eksploatacije geotermalnih voda i geotermalne energije iz rezervoara mezozojske starosti, Fond stručnih dokumenata Instituta za hidrogeologiju RGF-a, Beograd; (2003)
 • 10. Elaborat o kvalitetu i rezervama podzemne vode izvorišta "Tukovi" - "Mataruško polje" u Prijedoru, Rudarski institut Prijedor, (2004)
 • 11. Program sanitarne zaštite vode za piće izvorišta "Tukovi" - "Mataruško polje" u Prijedoru, Rudarski institut Prijedor, (2004)
 • 12. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja na području opštine Sombor, Hidrozavod DTD, Novi Sad, decembar 2005.
 • 13. Projekat sniženja podzemne vode za potrebe fundiranja tržnog centra na parceli br.3343/3 k.o. Novi Sad i na uglu ulica Partizanske i Sentandrejskog puta u Novom Sadu”, Hidrozavod DTD, Novi Sad, mart 2006
 • 14. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištima "PIK – Bečej" – Bečej za potrebe vodosnabdevanja, Hidrozavod DTD, Novi Sad, maj 2006
 • 15. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu JP 'Komgrad" u Bačkoj Topoli za potrebe vodosnabdevanja i zaštite”, Hidrozavod DTD, Novi Sad, avgust 2006
 • 16. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištima JKP "Čoka" iz Čoke za potrebe vodosnabdevanja i zaštite", Hidrozavod DTD, Novi Sad,septembar 2006
 • 17. Pojekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu pi "Panonka" - Sombor za potrebe vodosnabdevanja i zaštite, Hidrozavod DTD, Novi Sad, septembar 2006
 • 18. Pojekat izvedenog stanja izgradnje pijezometra ROPz-1 i bunara IEB-1RO na lokaciji izvorišta "Ratno ostrvo" u Novom Sadu, Hidrozavod DTD, Novi Sad, oktobar 2006
 • 19. Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu fabrike mlečnih proizvoda a.d. "Somboled" iz Sombora”, Hidrozavod DTD, Novi Sad, oktobar 2006
 • 20. Projekat detaljnih geoloških istraživanja u cilju utvrđivanja mogućnosti korišćenja toplotne energije tla za potrebe grejanja i hlađenja poslovnog prostora "Energotehnike-Južna Bačka", Hidrozavod DTD, Novi Sad, oktobar 2006
 • 21. Glavni projekat, deset osmatračkih pijezometara uže zaštitne zone izvorišta grada Sombora, Hidrozavod DTD, Novi Sad, februar 2007
 • 22. Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu fabrike biskvita a.d. "Jaffa" iz Crvenke”, (stanje na dan 01.02.2007. Godine), Hidrozavod DTD, Novi Sad, februar 2007
 • 23. Elaborat o rezervama i kvalitetu podzemnih voda na izvorištima JKP "Vodokanal" u Somboru, (stanje na dan 01.02.2007. godine) Hidrozavod DTD, Novi Sad, februar 2007
 • 24. Elaborat o rezervama i kvalitetu podzemnih voda na izvorištima "Vitamin" u Horgošu i Martonošu (stanje na dan 01.05.2007. godine), Hidrozavod DTD, Novi Sad, maj 2007
 • 25. Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištima vodovoda na području opštine Kanjiža – za "Potiski vodovodi"- Horgoš (stanje na dan 15.07.2007. godine), Hidrozavod DTD, Novi Sad, juli 2007
 • 26. Glavni projekat izgradnje, opremanja i povezivanja istražno-eksploatacionog bunara B-3/08 za potrebu vodosnabdevanja naselja Bački Breg, Hidrozavod DTD, Novi Sad, april 2008
 • 27. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda naselja Maglić za potrebe vodosnabdevanja i zaštite”, Hidrozavod DTD, Novi Sad, april 2008
 • 28. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja za potrebe proširenja izvorišta u Srpskom Itebeju, Hidrozavod DTD, Novi Sad, jun 2008
 • 29. Glavni projekat izgradnje, opremanja i povezivanja istražno-eksploatacionog bunara Smb-3/08, za potrebe vodosnabdevanja fabrike mlečnih proizvoda “Somboled“ u Somboru, Hidrozavod DTD, Novi Sad, jun 2008
 • 30. Projekat sniženja podzemne vode za potrebu izgradnje glavnog gradskog sabirnog kolektora u Smederevu, Hidrozavod DTD, Novi Sad, juli 2006
 • 31. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištu industrije mesa "Matijević" u Novom Sadu, Hidrozavod DTD, Novi Sad, oktobar 2008
 • 32. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na izvorištima "Topiko" u Bačkoj Topoli za potrebu vodosnabdevanja i zaštite, Hidrozavod DTD, Novi Sad, april 2009
 • 33. Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta novosadskog vodovoda, Hidrozavod DTD, Novi Sad, april 2009
 • 34. Glavni projekat izgradnje, opremanja i povezivanja istražno-eksploatacionog bunara HF-3/09 za potrebu vodosnabdevanja naselja Aleska Šantić, Hidrozavod DTD, Novi Sad, jun 2009
 • 35. Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta JP "Komgrad" u Bačkoj Topoli, Hidrozavod DTD, Novi Sad, jul 2009
 • 36. Glavni projekat izgradnje, opremanja i povezivanja dva istražno-eksploataciona bunara za potrebu vodosnabdevanja naselja Stanišić, Hidrozavod DTD, Novi Sad, septembar 2009
 • 37. Program sanitarne zaštite i Elaborat o rezervama podzemne vode izvorišta Ljuštra i Grabski mlini - opština Trnovo, novembar 2009.
 • 38. Program sanitarne zaštite i Elaborat o rezervama podzemne vode izvorišta Štekavac - opština Han Pijesak, februar 2010.
 • 39. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja aluvijalnih i terasnih sedimenata rijeke Bosne radi otvaranja novog izvorišta za vodosnabdjevanje grada Doboja, mart 2010.

Osim kao autor navedenih stručnih dokumenata kao odgovorni rukovodilac radova učešće kao

 • 1. Nadzorni organ ispred Investitora na izradi bunara Bv-7/05 na izvorištu Vodovoda u Crvenki, februar 2006
 • 2. Odgovorni rukovodilac radova na izgradnji deset osmatračkih pijezometara uže zaštitne zone izvorišta grada Sombora, Hidrozavod DTD, Novi Sad, februar 2007
 • 3. Nadzor nad radovima na regeneraciji eksploatacionih bunara B-3, B-3/II, B-4 i B-5 na izvorištu podzemne vode grada Prijedora, mart 2007
 • 4. Odgovorni rukovodilac radova na projektovanju i izgradnji novih osam pijezometara na izvorištu "Štrand" u Novom Sadu, april 2008,
 • 5. Odgovorni rukovodilac radova na izradi istražno-eksploatacionog bunara Smb-3/08, za potrebe vodosnabdevanja fabrike mlečnih proizvoda “Somboled“ u Somboru, Hidrozavod DTD, Novi Sad, jun 2008
 • 6. Odgovorni rukovodilac radova na projektovanju i izgradnji dva bunara između bunara BHD-5 i BHD-6 na izvorištu "Štrand" u Novom Sadu, april 2008,
 • 7. Odgovorni rukovodilac radova na projektovanju izgradnji, opremanju i povezivanju bunara B-1/08 za potrebu napajanja hidrantske mreže magacina u ulici Primorska 88 u Novom Sadu, decembar 2008,
 • 8. Odgovorni rukovodilac radova na na projektovanju i izgradnji pijezometarske mreže na izvorištu "Ratno ostrvo" (12 pijezometara), decembar 2008,
 • 9. Odgovorni rukovodilac radova na izgradnji, povezivanju i opremanju bunara B-3/09 u Bačkom Bregu (Ø280 L=66 m), maj 2009
 • 10. Odgovorni rukovodilac radova na projektovanju i izgradnji novih sedam pijezometara na izvorištu "Petrovaradinska ada" u Novom Sadu, avgust 2008,
 • 11. Odgovorni rukovodilac radova na izgradnji bunara CB-4/09 (Ø600, L=25 m) na izvorištu "Ratno ostrvo" u Novom Sadu, septembar 2009
 • 12. Odgovorni rukovodilac radova na izgradnji bunara VB-10/09 (Ø600) i VB-12/09 (Ø600, L=29 m) na izvorištu "Petrovaradinska ada" u Novom Sadu, oktobar 2009
 • 13. Nadzorni organ ispred Investitora na izradi bunara B-3/10 na izvorištu vodovoda "Mlikoprodukt" u Bosanskoj Dubici, april 2010