Istraživanja za potrebe korišćenja geotermalne energije

Ljudskom društvu u 21. veku su potrebne enormne količine energije da bi se pokretale mašine i da bi se održavao način života koji poznajemo. Danas se najveći deo te energije dobija iz nafte, prirodnog gasa i uglja. Lokalni izuzeci postoje, ali će nafta još dugo biti glavni izvor energije u svetu. Resursi nafte su neobnovljivi i koncentrovani u velikoj meri u svega nekoliko područja na Zemlji. Zbog toga dolazi do neizvesnosti u dugoročnom snabdevanju naftom. Zbog toga su vlade mnogih zemalja pokrenule programe za ubrzavanje razvoja za porast korišćenja „alternativnih energija“.

Ljudi su vekovima uživali u koristima korišćenja geotermalne energije na izvorima toplih podzemnih voda. To je omogućilo tehnološki napredak koji je doveo da se u toku 20. veka načnu resursi ove energije u zemljinoj kori i ona počne koristiti na različite načine, pa i za proizvodnju električne energije. Prosto rečeno, geotermalni resursi su eksploatabilne koncentracije Zemljine prirodne toplote. Ako bi se iskoristilo samo 1% toplotne energije koja se nalazi akumulirana u prvih 10 km Zemljine kore, ta količina bi bila 500 puta veća od toplote koja bi se dobila sagorevanjem svih resursa nafte i gasa u svetu.

Sa druge strane, suštinski zahtev postojanog snabdevanja energijom je očuvanje okoline i ukupnih prirodnih resursa sa kojima čovečanstvo raspolaže. U tu svrhu, korišćenje obnovljivih resursa, u šta spada i geotermalna energija, može dati opštepriznat doprinos. Uporedo sa razvojem naučnih znanja, došlo je do odgovarajućeg širokog razvoja tehnika konverzije različitih vidova energije kako bi se ona mogla što jednostavnije dopremiti do korisnika.

Korišćenje geotermalne energije i njenih produkata ima višestruke koristi koje se mogu podeliti u tri glavne grupe. Društveno-ekonomske koristi se ogledaju u tome da je energija domaći resurs, koji je jeftiniji od klasičnih vidova energije, a odlikuje se dugim vekom eksploatacije, ekonomičnošću i niskim troškovima eksploatacije. Ekološke koristi se ogledaju u tome da je energija koja se dobija čista i njenom eksploatacijom ne dolazi do pojave nusprodukata. Tehničko-tehnološke koristi karakteriše to da postoji visoka pouzdanost eksploatacije i korišćenja, da se energija lako skladišti i akumulira te da je moguće višenamensko, kaskadno korišćenje resursa, do skoro potpunog iskorišćenja.

U zavisnosti od temperature hidrogeotermalnog resursa, odnosno, tople vode, moguće se višenamensko korišćenje, počev od proizvodnje električne energije, korišćenja u industriji za mnoge procese, grejanja staklenika, uzgoja riba i akvakultura, balneološke i sportsko-rekreativne svrhe, grejanja novih ili postojećih naselja i proizvodnju sanitarne tople vode za domaćinstva.

Trenutno se u Srbiji, hidrogeotermalna energija najviše koristi u svrhe balneologije i rekreacije, nakon toga za potrebe klimatizacije prostorija i za zagrevanje staklenika kao i u ribarstvu i stočarstvu. Primena u industriji kao i u procesu sušenja žitarica je još uvek u povoju.

Na osnovu ekonomske analize napravljene za poslednjih 15 godina, najbolje mogućnosti za korišćenje geotermalne energije u Srbiji se nalaze u:

  • Razvoju sektora jako zaštićenih kultura na bazi energije dobijene iz geotermalnih resursa;
  • Rekonstrukciji i novom „završetku“ nekih banja u velikim centrima;
  • Razvoju sistema za sušenje agrikulturnih proizvoda u kombinaciji sa grejanjem staklenika;
  • Otvaranju procesa razvoja toplifikacije naselja, naročito u turističkim delovima zemlje.

Referentni projekti i elaborati iz oblasti istraživanja za potrebe korišćenja geotermalne energije

  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda u lokalnosti Ovčar Banja za potrebe preduzeća „Yugohol“ d.o.o (opština Čačak)
  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na području naselja Metković (opština Bogatić)
  • Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na području Soko Banje (opština Soko Banja) – Izrada istražno-eksploatacionog bunara IEBGG-1/2012

Kompanije za koje su projekti i elaborati izrađeni