Poslovni konsalting

Osnovni posao poslovnih konsultanata je pružanje saveta i podrške preduzećima i drugim organizacijama u pitanjima upravljanja, poput: strateškog i organizacionog planiranja; finansijskog planiranja i određivanja/praćenja budžeta; određivanja ciljeva i politike marketinga i organizovanja marketinških kampanja; planiranja ljudskih resursa i politike i prakse upravljanja njima; određivanja toka proizvodnje; planiranja nadzora i upravljanja sistemima.

Naši inženjeri, sa višegodišnjim iskustvom, tokom svog rada, sarađivali su sa klijentima iz različitih privrednih grana. Pružali smo konsultantske usluge za potrebe izrade fabrika voda, klimatizacije objekata, za potrebe izrade istražno-eksploatacionih objekata, proširenja izvorišta, nalaženja vode u tehničke svrhe, za potrebe prehrambene i mlečne industrije, za potrebe iskorišćenja geotermalne energije, balneologije, sporta i rekreacije.

Našim klijentima stojimo na raspolaganju sve vreme, od procesa oblikovanja ideje, priprema za istraživanje, samog istraživanja, do faza eksploatacija podzemnih voda i monitoringa. Uzevši u obzir da predstavljeni problem zahteva multidisciplinarni pristup, za potrebe konsaltinga sarađujemo sa velikim brojem stručnjaka iz srodnih stručnih i naučnih oblasti.

Kompanije za koje su projekti i elaborati izrađeni