Hidrogeotermalni resursi Ribarske banje


HIDROGEOTERMALNI RESURSI RIBARSKE BANJE

HYDROGEOTHERMAL RESOURCES OF RIBARSKA BANJA SPA

Veselin Dragišić1, Vladimir Živanović1, Miroslav Krmpotić2, Dejan Tadić2, Nebojša Atanacković2

1 Rudarsko-geološki fakultet, Beograd 2 Hidrogeoeko Inženjering d.o.o., Beograd

APSTRAKT: Uvod. U radu su predstavljeni rezultati hidrogeoloških istraživanja resursa termomineralnih podzemnih voda Ribarske banje u periodu 2003-2009. godine. Cilj Rada. Cilj rada je da se prikaže hidrogeotermalna potencijalnost stena u zoni Ribarske banje. Metod rada. U istraživanom periodu u više navrta su vršena testiranja izvora i istražno-eksploatacionih bunara u zoni banje. Trenutno se za balneološko-rekreativne potrebe i toplifikaciju banjskih objekata Ribarske banje, eksploatišu jedino termalne vode iz bunara CRB-1 i RB-5. Hidrogeološka istraživanja su izvedena kako bi se sagledala puna hidrogeološka potencilanost ove banje i maksimalno iskoristile podzemne vode iz svih postojećih izvora i bunara. Rezultati. Strukturno-geološkim, hidrogeološkim, hidrodinamičkim i hidrohemijskim ispitivanjima u području isticanja termalnih voda Ribarske banje došlo se do zaključka da ukupne rezerve ovog hidrogeotermalnog resursa iznose 26,5 l/s, sa temperaturama koje se kreću od 18 do 54 ºC. Po hemijskom sastavu to su malo mineralizovane vode hidrokarbonatnog tipa natrijumske grupe sa povećanim sadržajima sulfata. Zaključak. Hidrogeološka istraživanja su pokazala da se trenutno samo deo rezervi podzemnih voda koristi. U skorijoj budućnosti se planira da za potrebe novog Welness centra uključe vode sa izvora u zoni centra, kao i vode iz bunara RB-4. Testovi i hemijske analize su pokazale da se i vode iz bunara RB-3 mogu uključiti u rad banje. Pored korišćenja u balneološko-rekreativne svrhe zbog svoje temperature je moguće i njihovo korišćenje za toplifikaciju banjskih objekata.

Ključne reči: hidrogeotermalni resursi, termomineralne vode, Ribarska banja

ABSTRACT: Introduction. This paper presents the results of hydrogeological investigations of thermomineral groundwaters of “Ribarska banja” spa in the period of 2003-2009 year. Objective. The purpose of this work is to present the hydrogeothermal potential of rocks in the area of “Ribarska banja” spa. Method. During the period of research several tests of the springs and wells in the area of spa have been done. At the moment only thermal waters from wells CRB-1 and RB-5 are being used for balneological purpose and for heating of spa buildings. Hydrogeological investigations have been done to overview the full potential of this spa and for maximal use of groundwaters from all existing wells and springs. Results. According to the results of geological, hydrogeological, hydrodynamic and hydrochemical investigations, it can be concluded that total reserves of this hydrogeothermal resource are 26,5 l/s, with water temperatures ranging between 18 and 55 ºC. According to the chemical composition these waters are with mineralisation of less than 1 g/l, of the hydrocarbonate-sodium type with increased content of sulphates. Conclusion. Hydrogeological investigations have shown that only a part of total reserves is being used at this moment. There are plans for the use of thermomineral waters of the springs and RB-4 well for the new welness centre, in the near future. Tests and chemical analysis showed that water from the well RB-3 can also be used. All these waters can be used not only for balneologycal-recreation purpose, but also for heating of spa buildings.

Key words: hydrogeothermal resources, thermomineral water, Ribarska banja spa