Injekcioni bunar (Eng. injection well)

Injekcioni bunar – injection well

Bunar u koji se utiskuju vode pod pritiskom, kao vrsta istražnog hidrogeološkog rada ili kod veštačke infiltracije dubokih izdani (pod pritiskom).
Syn: input well

Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik , Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 196, I91.