Vrulja (Eng. vrulja)

Vrulja (Eng. vrulja)
Koncetrisano isticanje podzemnih voda na dnu mora u plitkim priobalnim područjima, obično iz kavernoznih krečnjaka, ali u nekim lakolanostima i iz vulkanskih stena (očvrsle lave), što je slučaj sa Havajima i mnogim vulkanskim ostrvima u Pacifiku. Na površini mora se manifestuju snažnim uzburkanim klobučanjem.
Sin. submarine spring.
Syn. Submarine spring.
Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik , Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 493, V133