Monitoring prirodnog uklanjanja (eng. natural attenuation)

Monitoring prirodnog uklanjanja (eng. natural attenuation)

zagađenja podrazumeva uklanjanje zagađenja u toku vremena prirodnim procesima. Za uklanjanje zagađenja aerobnom i anaerobnom biodegradacijom koriste se i termini prirodna bioremedijacija, pasivna i „spontana“ bioremedijacija. Prirodna bioremedijacija se oslanja na prirodne sposobnosti prisutnih mikrobioloških zajednica i primenjuje se kada je prirodni stepen biodegradacije zagađenja brži od stepena migracije zagađenja. Cena ove tehnike je zapravo cena monitoringa što zavisi od broja uzoraka i broja i vrste parametara koji se prate, kao i vremena trajanja monitoringa (često i više godina).

Rončević S., Dalmacija B., Tričković J. (2013) MATCROSS Bela knjiga o ispitivanju i remedijaciji sedimenta , Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno – matematički fakultet, p. 76