Konvekcija (Eng. Convection)

Konvekcija (Eng. Convection)

  • A) Kretanje fluida (gasovi, tečnost ili rastopljene stene, odnosno magme) kao reakcija na temperaturu, koja proizvodi varijacije u gustini između različitih delova fluida. Konvekcijom se vrši prenošenje toplote u slučajevima kada se fluid kreće i sa sobom nosi određenu količinu toplote.
  • B) Proces kada se rastvorene supstance u vodenom rastvoru prenose mehaničkim kretanjem izdanskih voda. Brzina transporta rastvorene supstance identična je brzini filtracije izdanskih voda. Proces konvekcije predstavlja najprisutniji mehanizam transporta materija koji dovodi do promene kvaliteta izdanskih voda.
Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik , Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 257, K331.