Kondukcija toplote (Eng. Heat conduction)

Kondukcija toplote (Eng. Heat conduction)

  • (A) Prenošenje toplote sa jednog na drugo telo putem provođenja. Kondukcija se javlja kod čvrstih, tečnih i gasovitih tela prenošenjem sa molekula na molekul, pri čemu se delići materije ne kreću. Kod tečnih i gasovitih je mnogo slabija u odnosu na prenošenje kretanjem ili konvekcijom.
  • (B) Prenos toplote kroz telo kretanjem molekula.
Sin. Termalna kondukcija Syn. Thermal conductivity. Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik , Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 254, K306.