Hidrodinamička studija (Eng. Hydrodynamical study)

Hidrodinamička studija (Eng. Hydrodynamical study)

Sinteza hidrodinamičkih istraživanja u kojoj je pored objašnjena određenih procesa data i prognoza razvoja analiziranih procesa za određeni vremenski period. Podlogu hidrodinamičkoj studiji čini hidrogeološka studija koja definiše hidrogeološki sistem i njegovo funkcionisanje.

Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik , Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 165, H113.