Kontaktna fluidizacija (Eng. Contact fluidization)

Kontaktna fluidizacija (Eng. Contact fluidization)

Proces deformacija porozne sredine na kontaktu originalnog tla sa krupnozrnijim materijalom, a pod uticajem filtracionog toka usmerenog naviše, upravnog na ravan kontakta ova dva sloja koja je horizontalna ili približno horizontalna. U procesu kontaktne fluidizacije dolazi do prodora čestica sitnozrnog materijala u pore materijala u krupnijim zrnima. Kao rezultat ovog procesa dolazi do obrazovanja novog sloja na kontaktu dva susedna sloja, koji se po filtracionim karakteristikama i mehaničkom sastavu razlikuju od oba osnovna sloja.

Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 255, K316,