Hidrogeološka struktura (Eng. Hydrogeological structure)

Hidrogeološka struktura

Geološko telo unutar čijih granica se zadržava neprekidan karakter rasprostranjenja, uslova formiranja rezervi i hemijskog sastava podzemnih voda. Osnovna klasifikacija hidrogeoloških struktura zasnovana je na stepenu poznavanja uslova hranjenja i isticanja podzemnih voda. Sve hidrogeološke strukture dele se na: otvorene, poluotvorene, zatvorene i poluzatvorene.

Hydrogeological structure

Geoological body within borders the character of distribution, the requirements of reserve formation and the chemical composition of groundwater, remain steady. Basic classification of hydrogeological structure is based on the groundwater recharge and drainage conditios. All hydrogeological structures are divided into: open, cosed, semi-closed and closed.

Rečnik geoloških termina i pojmova Geološkog informacionog sistema Srbije, Beograd, 2011. Geološka klasifikacija/Osnovna hidrogeološka terminologija i klasifikacije/ p. 349