Eksploatacione rezerve podzemnih voda (Eng. Exploitable reserves of groudwater)

Eksploatacione rezerve podzemnih voda (Eng. Exploitable reserves of groudwater)

Količine podzemnih voda koje se sa tehno-ekonomskog i ekološkog aspekta mogu racionalno zahvatati iz određenog basena, odnosno sliva pri datom režimu eksploatacije i stabilnom kvalitetu voda za određeni period.

Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 93, E38