Remedijacija izdani (Eng. Remediation of aquifer)

Remedijacija izdani (Eng. Remediation of aquifer)

Dovođenje izdanske i nadizdanske zone u stanje koje je postojalo pre zagađivanja, primenom različitih postupaka za uklanjanje zagađujućih supstanci ili sprečavanje daljeg procesa zagađivanja. Zavisno od vrste i obima zagađivanja, primenjuju se remedijacione metode na mestu kontaminacije („in situ“) i ispumpavanjem vode i iskopavanjem i prenošenjem zagađenog zemljišta na lokacije gde se vrši njegova remedijacija (medote „ex situ“) ili „sahranjivanje“. Sin. Remedijacija podzemnih voda

Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 397, R147,