Bunari (Eng. Wells)

Bunari (Eng. Wells)

Cilindrični, vertikalno bušeni (mašinskim ili ručnim putem) ili kopani objekti različitih dubina kojima se zahvataju podzemne, mineralne i termalne vode. Pri tom su dubine ovih objekata znatno većih dimenzija u odnosu na njihov prečnik. Zavisno od načina izrade (kopani, bušeni i pobijeni) i namene, bunari su opremljeni odgovarajućim bunarskim konstrukcijama. Pored najprimitivnijih bunara ozidanih kamenom ili ciglom i pobijenih bunara (perforirana pocinkovana cev), danas se u bunarske bušotine ugrađuju konstrukcije od čelika, PVC-a i različitih legura. Klasična konstrukcija jednog bunara sastoji se iz taložnika, vodoprijemnog dela (filtera) i eksploatacione kolone u okviru koje se ugrađuje potapajuća pumpa, ukoliko bunar nije sa samoizlivom.


Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 53, B198