Hidrogeotermalni resursi Vrnjačke Banje

HIDROGEOTERMALNI RESURSI VRNJAČKE BANJE

HYDROGEOTHERMAL RESOURCES OF VRNJAČKA BANJA SPA

Veselin Dragišić1, Vladimir Živanović1, Miroslav Krmpotić2, Nebojša Atanacković1,Dejan Tadić2, Dejan Nešković1, Sava Magazinović2,

1 Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
2 Hidrogeoeko Inženjering d.o.o., Beograd

APSTRAKT:

Uvod. U radu su prikazani novi rezultati hidrogoloških istraživanja resursa termomineralnih voda Vrnjačke banje u periodu 2007-2011. godina.
Cilj Rada. Cilj rada je da se prikaže hidrogeotermalna potencijalnost terena u zoni izvorišta termomineralnih voda Vrnjačke banje.
Metod rada. U istraživačkom periodu vršena su režimska osmatranja kvaliteta i količina termomineralnih voda koje se eksploatišu na izvorištima „Slatina“, „Jezero“, „Snežnik“ i „Topli izvor“. Pored toga, u cilju zamene „dotrajalog“ eksploatacionog bunara B-V i povećanja eksploatacionih rezervi termomineralnih voda izvorišta „Topli izvor“, tokom 2010. Godine izveden je novi istražno-eksploatacioni bunar B-Vi. Njime su dobijene nove, značajne količine termomineralnih voda. Hidrogeološka istraživanja koja su usledila su poslužila da se sagleda puna hidrogeološka potencijalnost ove banje i da se maksimalno iskoriste podzemne vode iz svih izvorišta.
Rezultati. Strukturno-geološkim, hidrogeološkim, hidrodinamičkim i hidrohemijskim ispitivanjima u području Vrnjačke banje došlo se do zaključka da ukupne rezerve ovog hidrogeotermalnog resursa iznose 28,6 l/s, sa temperaturama koje se kreću od 16 do 32 ºC. Po hemijskom sastavu to su vode sa visokom mineralizacijom, hidrokarbonatne klase natrijumske grupe. Režimska praćenja kvaliteta termomineralnih voda su pokazala izuzetnu stabilnost i nepromenljivost u toku vremena.
Zaključak. Hidrogeološka istraživanja su pokazala da je hidrogeotermalni potencijal Vrnjačke banje veliki i da nije u potpunosti iskorišćen. Kao rezultat izvedenih istraživanja urađen je novi bunar na izvorištu „Topli izvor“ kojim su znatno povećane eksploatacione rezerve podzemnih voda. Konkretno, ovim bunarom je moguće zahvatiti 25 l/s termomineralnih voda temperature 32 ºC. Time su stvorene mogućnosti za višenamensko korišćenje ovih voda. Pored korišćenja u balneološko-rekreativne svrhe, zbog svoje temperature moguće je i korišćenje istih za toplifikaciju banjskih objekata, čime bi se postigli značajni finansijski i ekološki efekti.

Ključne reči: hidrogeotermalni resursi, termomineralne vode, Vrnjačka banja

ABSTRACT:

Introduction. This paper presents the results of hydrogeological investigations of thermomineral groundwaters of “Vrnjačka banja” spa in the period of 2007-2011. year.
Objective. The purpose of this work is to present the hydrogeothermal potential of rocks in the area of “Vrnjačka banja” spa.
Method. During the period of research, measurements of thermomineral waters quality and quantity were conducted at groundwater sources „Slatina“, „Jezero“, „Snežnik“, and „Topli izvor“. Besides that, in purpose of replacement of old exploitation well B-V and increase in reserves of thermomineral water at source „Topli izvor“, during 2010, new exploitation well B-VI was constructed. With this well new, significant quantity of thermomineral waters has been provided. Hydrogeological exploration that follows, has been done to overview the full hydrogeological potential of this spa and for maximal use of groundwaters from all existing water sources.
Results. According to the results of geological, hydrogeological, hydrodynamic and hydrochemical investigations, it can be concluded that total reserves of this hydrogeothermal resource are 28,6 l/s, with water temperatures ranging between 16 and 32 ºC. According to the chemical composition these waters are with mineralisation higher than 1 g/l, of the hydrocarbonate-sodium type. Based on the monitoring results, it has been proven that these waters have very stable quality during time.
Conclusion. Hydrogeological investigations have shown that „Vrnjačka banja“ spa has large hydrogeothermal potential and that only a part of it is being used at this moment. As the result of conducted research, new exploitation well at „Topli izvor“ groundwater source had been constructed which resulted in significant increase of groundwater reserves. Concretely, by this well it is possible to draw 25 l/s of thermomineral waters temperature of 32 ºC. This provides possibility for multipurpose use of these waters. All these waters can be used not only for balneological-recreation purpose, but also for heating of spa buildings, by which significant financial and environmental effects will be achieved.


Key words: hydrogeothermal resources, thermomineral water, Vrnjačka banja spa