Reversno bušenje (Eng. Reverse rotary drilling)

Reversno bušenje (Eng. Reverse rotary drilling)

Metoda bušenja koja se primenjuje pri izradi bunara uglavnom velikog prečnika, pri čemu se primenjuje reversno ispiranje. Fluid za ispiranje se upumpava u prstenasti prostor između bušaćih šipki i zidova bušotine, ulazi u otvore na dletu i kroz bušaće šipke struji ka površini terena prema taložnom bazenu. U primeni su dva načina „uzrokovanja“ tečenja fluida u bušotini u obrnutom smeru uzlazno kroz bušaći pribor: pomoću injektora i centrifugalne pumpe i pomoću kompresora metodom vazdušnog liftovanja. Ovom metodom se najčešće buše bušotine prečnika 1100 mm, 820 mm, 750 mm i 620 mm. Prednosti ove, u odnosu na klasičnu metodu, su te što se njome postižu znatno veće ulazne brzine, koje omogućavaju brže iznošenje materijala sa orta bušotine, bržu izradu, kvalitetniju ugradnju zasipa, veću efikasnost bunara i dr. Uslov za primenu reversnog bušenja je takav da nivo podzemnih voda (NPV) treba da bude najviše 3-5 m ispod površine terena, a da stene ne budu čvrste.

Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 399, R164,