Pijezometar (Eng. Piezometer)

Pijezometar (Eng. Piezometer)

predstavlja osmatrački bunar manjeg prečnika, najčešće do 141 mm, koji služi za merenje nivoa podzemnih voda ili pijezometarskog pritiska.

Dragišić, V., Polomčić, D., (2009) Hidrogeološki rečnik, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko Geološki fakultet, p. 349, P101